Vedtægter for Foreningen til Langtursejladsens Fremme

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1   Foreningens navn er "Foreningen til Langtursejladsens Fremme". Forkortet "FTLF"

Stk. 2   Internationalt anvendes navnet "Danish Ocean Cruising Association". Forkortet "DOCA"

Stk. 3   Foreningens hjemsted er Aarhus.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1   Foreningens formål er at arbejde for kendskab til og muligheden for  langtursejlads.

Stk. 2   Dette formål tilgodeses blandt andet ved sekretariatsdrift, udgivelse af medlemsblad, kontaktformidling mellem sejlende og ikke-sejlende medlemmer, foreningsbibliotek, information, rådgivning og service herunder salg til medlemmer, nationale og regionale foreningsaktiviteter, internationale kontakter, forbedring af nationale og internationale vilkår for langtursejlere samt hjælp til nødstedte langtursejlere.      

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk. 1   Fysiske personer kan optages som aktive medlemmer.  

Stk. 2   Andre juridiske personer kan optages som passive medlemmer.

Stk. 3   Når der fremsættes ønske om medlemskab udleveres foreningens vedtægter.  Indmeldelse foretages ved indbetaling af kontingent, hvilket samtidigt er det nye medlems accept af foreningens vedtægter.

Stk. 4   Kontingentet er ens for aktive og passive medlemmer. To aktive medlemmer med samme postadresse har dog ret til en reduktion af deres samlede kontingent til 135 % af et normalt kontingent, hvis de er indforstået med i alt kun at modtage et eksemplar af medlemsbladet og af korrespondance fra foreningen. Et passivt medlem har ret til at modtage ekstra eksemplarer af medlemsbladet mod en kontingentforhøjelse pa 25 % af det normale kontingent pr. ekstra eksemplar.

Stk. 5   Unge under 25 år kan blive ungdomsmedlemmer. Ungdomskontingentet er reduceret i forhold til normal kontingent. Ungdomsmedlemskab giver samme rettigheder som voksen medlemskab, men kan ikke kombineres med sambo-medlemskab, som beskrevet i §3 stk. 4.

Stk. 6   Kontingentet forfalder til betaling hvert års 1. januar. Det opkræves ved fremsendelse af indbetalingskort til medlemmets postadresse. Manglende modtagelse af indbetalingskort udskyder ikke denne frist. Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingent ikke er indbetalt senest 3 måneder efter forfald. Eventuel genindmeldelse kan kun ske mod betaling af nyt indmeldelsesgebyr.

Stk. 7   Et medlems hæftelse for foreningens forpligtelser er begrænset til dets kontingentforpligtigelse.

Stk. 8   Udmeldelse kan kun ske med virkning for det følgende år, og skal gøres skriftligt til sekretariatet inden for en måned efter modtagelsen af opkrævningen.

Stk. 9   Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der skønnes at modarbejde foreningens interesser. Indtil 6 måneder efter at have fået meddelelse om eksklusionen har det ekskluderede medlem ret til - ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen - at forlange eksklusionen forelagt den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Eksklusion medfører fortabelse af alle foreningsrettigheder og krav mod foreningens formue.

 

§ 4 Foreningens ledelse

Stk. 1   Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i

Danmark (Jylland, Fyn eller Sjælland). Bestyrelsen bemyndiges til at afholde generalforsamling digitalt, hvor det skønnes nødvenligt. Foreningens daglige arbejde ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse.

Stk. 2   Ordinær generalforsamling skal afholdes senest 30. juni, og dens dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Regnskab for sidste regnskabsår

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det kommende regnskabsår

6. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor og af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Stk. 3   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis det forlanges af en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens medlemmer, foreningens revisor eller mindst 100 aktive medlemmer af foreningen. Anmodning herom skal fremsættes skriftligt overfor formanden og være ledsaget af redegørelse for, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at generalforsamlingen bliver afholdt senest 2 måneder efter anmodningens modtagelse.

Stk. 4  Det påhviler bestyrelsen at indkalde til enhver generalforsamling med mindst en måneds varsel ved bekendtgørelse i medlemsbladet eller på foreningens hjemmeside og via digital meddelelse. Dagsorden og indkomne forslag skal meddeles medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 5   En generalforsamling afvikles under ledelse af en dirigent i overensstemmelse

med dansk foreningsrets almindelige regler. Dirigenten har myndighed til at afgøre

ethvert formelt spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen. Skulle der blive

fremsat forslag om en mistillidserklæring til dirigentens ledelse af

generalforsamlingen ledes afstemning herom dog af formanden.

Stk. 6   Hvert aktivt medlem - der ikke er i kontingentrestance - har en stemme på generalforsamlingen. Et medlem kan dog derudover udøve stemmeret for højst 2 andre medlemmer, hvis disse skriftligt har givet ham fuldmagt dertil. Det skal fremgå af fuldmagten, for hvilken generalforsamling den er givet. Det påhviler fuldmagtshaver - før generalforsamlingen påbegyndes - at præsentere sine fuldmagter for bestyrelsen og opnå godkendelse heraf. En fuldmagt - der ikke bliver tilbagekaldt - gælder også for en eventuel ekstraordinær generalforsamling, der er afledt af den generalforsamling, for hvilken den er udstedt.

Stk. 7   Afstemning sker normalt med håndsrækning. Hvis det fordres af mindst 10 % af de fremmødte medlemmer sker afstemning dog skriftligt ved anvendelse af fortrykte stemmesedler. Hvor generalforsamlingen foregår digitalt, sker afstemning ligeledes digitalt.

Stk. 8   Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Forslag om

vedtægtsændringer og/eller foreningens opløsning, som opnår stemmeflerhed på

en ordinær generalforsamling, skal derudover vedtages  på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9   Bestyrelsen skal påse, at der bliver ført referat over generalforsamlingen.

Referatet underskrives af dirigenten og af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10  Regnskabet for sidste regnskabsår - underskrevet af bestyrelsen og revisor - samt budget for det kommende regnskabsår skal fremlægges på sekretariatet til gennemsyn senest en måned før den ordinære generalforsamling.

Stk. 11  Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar i det år, i hvilket generalforsamlingen skal afholdes.

Stk. 12  Ved indkaldelse til ordinær generalforsamling skal bestyrelsen meddele forslag til mindst 6 medlemmer af den kommende bestyrelse. Aktive medlemmer kan senest ved generalforsamlingen opstille yderligere kandidater til bestyrelsesvalget såfremt disse erklærer sig villige til at modtage valg. Er der herefter i alt opstillet mere end 10 kandidater foretages skriftligt valg, ved hvilket hver stemmeberettiget deltager kan afgive indtil 10 stemmer, plus indtil 10 stemmer for hver fuldmagt han udøver. Ved eventuel stemmelighed foretages lodtrækning om placeringen. Er der til bestyrelsesvalget opstillet mere end 10 kandidater, er de ikke valgte kandidater forlods valgt som bestyrelsessuppleanter, uanset § 4, stk. 8 om valg af bestyrelsessuppleanter.

Stk. 13 Bestyrelsen består af 6 til 10 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Ved

det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv

med formand, kasserer, sekretær og redaktør og fastsætter sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig ved møder, der har været indkaldt i henhold til forretningsordenen og kun såfremt mindst 3 medlemmer eller et medlem og

formanden, er til stede og har deltaget i mødet. Afgørelser foregår ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 5 Foreningens drift

Stk. 1    Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Ved forfald af formanden tegnes foreningen af kassereren og 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af kassereren tegnes foreningen af formanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2    Overfor bestyrelsen er sekretæren ansvarlig for foreningens forhandlingsprotokol og for den overordnede sekretariatsdrift, kassereren for regnskabet og redaktøren for medlemsbladet.                                                                 

Stk. 3    Foreningens regnskabsår er kalenderåret og regnskabet skal til enhver tid opfylde lovgivningens krav. Kassereren skal nøje følge udviklingen i foreningens økonomiske situation og løbende på bestyrelsesmøderne holde bestyrelsen orienteret herom.

Stk. 4    Foreningens midler skal placeres økonomisk forsvarligt og der må ikke spekuleres hermed.

Stk. 5    Kopier af forhandlingsprotokol og regnskaber skal forefindes tilgængelige for foreningens medlemmer. Regnskab og budget kan også rekvireres tilsendt dog mod betaling af et omkostningsdækkende ekspeditionsgebyr efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

Stk. 6    Bestyrelsen skal oprette regionale aktivitetsgrupper (AG) til gennemførelse af foreningens formål på lokalt plan. Hver gruppe ledes af en trio kaldet forgast (formand), bådsmand (sekretær) og skatmester (kasserer).

Stk. 7    Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg (LOU) til varetagelse af

landsdækkende aktiviteter. Hvert udvalg ledes af en topgast (formand).

Stk. 8    Ledelserne af AG og LDU udnævnes af bestyrelsen - for AG's vedkommende dog efter lokal indstilling - og de fungerer under tilsyn af eller med deltagelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 9    AG og LDU skal følge de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer for deres arbejde og opnå dens forhåndsgodkendelse af de økonomiske rammer herfor.

Stk. 10  Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp, der dog ikke må være et bestyrelsesmedlem. Medlemmers udgifter ved varetagelse af foreningens interesser

kan dækkes efter forudgående aftale med bestyrelsen.

Sekretariatschefen kan af bestyrelsen tildeles prokura.

 

§ 6 Medlemsbladet

Stk.1       Redaktøren er ansvarshavende redaktør for medlemsbladet.

Stk. 2      Udgivelsen varetages af et af bestyrelsen nedsat bladudvalg i samarbejde med de medlemmer eller tredjemand, som bestyrelsen mod vederlag vælger at indgå aftale med om de tekniske og administrative arbejder i forbindelse med bladets produktion og udgivelse.

 

§ 7 Hjælp til nødstedte langtursejlere

Stk. 1      Foreningens hjælpekasse for nødstedte langtursejlere - medlemmer som ikke medlemmer - skal om muligt ved afslutningen af hvert årsregnskab tilføres midler, der gør det muligt at hjælpe nødstedte langtursejlere.

Stk. 2      Administrationen foretages af bestyrelsen, der frit kan tilbageføre midler, såfremt det skønnes nødvendigt for foreningens drift.

 

§ 8 Foreningens opløsning

Stk. 1     Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, og skal for at være gyldig bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der vælger en eller flere likvidatorer, der træder i bestyrelsens sted og foretager foreningens afvikling.

Stk. 2     Når afvikling af foreningens aktiver og passiver er gennemført, indkalder Iikvidatorerne til afsluttende generalforsamling, hvor der tages stilling til anvendelse af foreningens formue.

Stk. 3     Foreningens formue skal dog doneres til foreninger og/eller institutioner med tilknytning til langtursejlads.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. september 2020 og den ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2020.