(efterfølgende benævnt FTLF)

24. maj 2018

 

FTLF’s dataansvar

FTLF behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan foreningen behandler dine personoplysninger til sikring af fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for FTLF’s databehandling er, at foreningen kun behandler personoplysninger til bestemte formål og udfra berettigede (legitime) interesser. FTLF behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og FTLF sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

FTLF er dataansvarlig, og FTLF sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Tove Enggaard Rasmussen

Adresse: Gustav Wieds Vej 25 kld.

CVR: 16366803

Tlf: 86182495

Mail: tove@ftlf.dk

 

Behandling af personoplysninger:

FTLF behandler følgende personoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, tlfnr, mail, fødselsdato og medlemsnummer

Helbredsoplysninger:

I forbindelse med formidling mellem skipper og gaster oplyses helbredsoplysninger, som kan have betydning for at sejle.

 

Her indsamler FTLF oplysninger fra:

Normalt får FTLF oplysningerne fra dig (FTLF’s medlemmer)

 

FTLF’s formål med behandling af dine personoplysninger:

FTLF behandler dine personoplysninger til foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning og udsendelse af medlemsblad. Desuden til udstedelse af certifikater, hvis denne service er ønsket.

 

FTLF behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang FTLF behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·        Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægter mm, herunder

i forhold til generalforsamling

·        Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent mv

·        Afholdelse af kurser, træf og andre arrangementer

·        Udstedelse af certifikat

·        Brug af situationsbilleder, taget i foreningen, der afbilder en konkret situation eller aktivitet i foreningen.

·       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer FTLF dine medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 

Samtykke:

FTLF må kun behandle personoplysninger, hvis du, som oplysningerne handler om, har givet dit samtykke.

FTLF forudsætter, at når du frivilligt melder dig ind i FTLF og afgiver personoplysninger, så ligger der et samtykke heri.

FTLF videregiver ikke personoplysninger til tredjepart.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer FTLF dine almindelige medlemsoplysninger i op til 2 år efter din udmeldelse.

Manglende betaling af kontingent betragtes i denne sammenhæng som udmeldelse af foreningen.

Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløb af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

 

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når FTLF behandler personoplysninger om dig:

·        Retten til at blive oplyst om behandlingen af dine data

·        Retten til indsigt i egne personoplysninger

·        Retten til berigtigelse

·        Retten til sletning

·        Retten til begrænsning af behandling

·        Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

·        Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod FTLF’s behandling af data ved at henvende dig til FTLF’s dataansvarlige. Kontaktoplysninger findes først i dette dokument.

Hvis du henvender dig med en anmodning om fx at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger FTLF om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Vær opmærksom på at krav om sletning af visse typer data kan betyde at det ikke er muligt at være medlem af foreningen.

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsesmyndighed, fx Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitiken

FTLF forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen på første side i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik udleveres ved henvendelse til den dataansvarlige.